Przejdź do treści
rekrutacja
Przejdź do stopki

Regulamin

Treść

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. E. GODLEWSKIEGO

W PIOTRKOWICACH MAŁYCH

 

Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

 

§ 1.

Kształt Samorządu

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych.

 2. Głównymi organami samorządu są: Rada Uczniów, Zarząd Samorządu, Przewodniczący Samorządu.

 

§ 2.

Rada Uczniów

 1. Radę Uczniów tworzą przewodniczący samorządów klasowych wszystkich klas.

 2. Rada Uczniów podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

 3. Wszyscy członkowie Rady Uczniów mają prawo do zgłaszania projektów uchwał.

 4. Rada Uczniów ma prawo odwołać Przewodniczącego Samorządu, jeżeli wotum nieufności wobec niego poprze przynajmniej 70% członków Rady Uczniów.

 5. Uchwały podjęte przez Radę Uczniów wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia i nie mogą być sprzecznie z aktualnymi przepisami.

 6. Członkowie Rady Uczniów mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach zwoływanych przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

 7. Rada Uczniów w uzasadnionych przypadkach (konflikt z Regulaminem Szkolnym lub prawem) może wystąpić o wytypowanie przez klasę nowego jej przedstawiciela.

 

§ 3.

Przewodniczący Samorządu

 1. Przewodniczący Samorządu jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.

 2. Kadencja Przewodniczącego trwa dwa lata. Jeden uczeń nie może pełnić funkcji Przewodniczącego Samorządu dłużej niż przez dwie kadencje.

 3. Przewodniczący z uzasadnionych przyczyn może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji. W tym przypadku obowiązki Przewodniczącego obejmuje jego dotychczasowy zastępca do czasu zakończenia bieżącej kadencji.

 

§ 4.

Zarząd Samorządu

 1. Zarząd tworzą: Przewodniczący Samorządu, Zastępca przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik oraz Członkowie Zarządu.

 2. Za pracę Zarządu odpowiada Przewodniczący.

 3. Przewodniczący zwołuje zebrania Zarządu, w których może uczestniczyć Opiekun Samorządu.

 4. O składzie Zarządu decydują wybory powszechne.

 

§ 5.

Zadania Samorządu

 1. Za działalność Samorządu Szkolnego odpowiada Zarząd Samorządu.

 2. W ramach realizacji swoich zadań Zarząd uprawniony jest do:

a)      przedstawiania władzom szkolnym potrzeb i postulatów społeczności uczniowskiej oraz reprezentowania interesów uczniów,

b)      wydawania opinii w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,

c)      opiniowania i zgłaszania uczniów do wyróżnień,

d)     przedstawiania opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela, o ile Dyrektor Szkoły wystąpi z takim wnioskiem,

e)      organizowanie  apeli i innych imprez szkolnych,

f)       rozstrzyganie konfliktów na drodze uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel,
a w szczególnych przypadkach korzystania z pomocy Opiekuna Samorządu lub Dyrektora Szkoły,

g)      inspirowania uczniów do działań na rzecz szkoły i środowiska,

h)      pozyskiwania, w miarę możliwości, środków finansowych i dysponowania nimi w porozumieniu z Opiekunem Samorządu (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 1. Władze szkolne są zobowiązane do udostępnienia jednej gabloty na korytarzu szkolnym na potrzeby Samorządu.

 

§ 6.

Wybory Przewodniczącego Samorządu

 1. Przewodniczącego Samorządu wraz z jego zastępcą i sekretarzem wybierają uczniowie w głosowaniu powszechnym i tajnym.

 2. Wybory Przewodniczącego odbywają się w pierwszym semestrze nowego roku szkolnego.

 3. Wybory organizuje Szkolna Komisja Wyborcza wytypowana z klas III.

 4. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego są samorządy klas.

 5. W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci do Samorządu Uczniowskiego.

 6. Szkolna Komisja Wyborcza ogłasza listę kandydatów w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole oraz sporządza karty do głosowania zawierające nazwiska i imiona kandydatów.

 7. Kandydat ma prawo przeprowadzić kampanię wyborczą do dnia poprzedzającego dzień wyborów.

 

§ 6a.

Wybory Rzecznika Praw Ucznia

 1. Wybory Rzecznika Praw Ucznia odbywają się z końcem kwietnia lub początkiem maja.

 1. Kadencja Rzecznika trwa 2 lata.

 2. Rzecznik wybierany jest w sposób powszechny i tajny spośród kandydatów zgłoszonych przez klasy.

 3. Wybory na Rzecznika przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez Przewodniczącego Samorządu, która przygotowuje karty do głosowania.

 4. Rzecznik Praw Ucznia:

a)      uczestniczy w posiedzeniach klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, na której zgłasza wnioski przyjęte od uczniów dotyczące zmian ich oceny z zachowania,

b)      przestrzega zasady tajemnicy obrad,

c)      chroni interesy uczniów i strzeże poszanowania ich praw,

d)     zbiera wnioski uczniów z propozycjami zmian w ustawach szkoły
i przedstawia je na najbliższym klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej.

 

§ 7.

Opiekun Samorządu

 1. Opiekuna (opiekunów) Samorządu powołuje Dyrektor szkoły (za zgodą osoby zainteresowanej).

 2. Opiekun Samorządu jest doradcą służącym pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.

 3. W sytuacjach wyjątkowych Opiekun, jako jedyny, ma prawo do zwalniania z zajęć lekcyjnych uczniów do pracy w Samorządzie.

 

§ 8.

Zebrania Rady Uczniów

 1. Zebranie Rady Uczniów zwołuje Przewodniczący w przypadku wystąpienia takowej potrzeby.

 2. O zwołaniu zebrania Rady Uczniów odrębnie zawiadamia się Opiekuna.

 3. Zebranie Rady Uczniów prowadzi Przewodniczący.

 4. Z głosem doradczym w posiedzeniu Rady Uczniów mogą wziąć udział:

a)      Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez niego Wicedyrektor,

b)      Opiekun,

c)      Osoby zaproszone na posiedzenie.

 1. Zebrania, na których podejmowane są uchwały muszą być protokołowane. Protokół powinien zawierać:

a)      termin i miejsce zebrania,

b)      listę uczniów,

c)      przyjęty porządek obrad,

d)     treść podjętych uchwał,

e)      podpisy Przewodniczącego i protokolanta.

 

§ 9.

Samorząd uczniowski klasy

 1. Wszyscy uczniowie klasy tworzą samorząd klasy.

 2. Samorząd klasy jest jednostką pomocniczą Samorządu Szkolnego.

 3. W terminie nie przekraczającym 15 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego, samorząd klasy wybiera z pośród siebie:

a)      przewodniczącego samorządu klasy

b)      zastępcę przewodniczącego klasy

c)      skarbnika samorządu klasy.

 

§ 10.

Postanowienia końcowe

 1. Zatwierdzenie Regulaminu i jego nowelizacje uchwalane są zgodnie ze Statutem Szkoły.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.

 

 

322092