Przejdź do treści
modernizacja szkoły
modernizacja szkoły 2
drogi 3
drogi
drogi 2
szkoła 4
Przejdź do stopki

RODO

Treść

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO), informuję, że:

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych, z siedzibą Piotrkowice Małe 87, 32-104

2.    Inspektorem ochrony danych  Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych, z siedzibą Piotrkowice Małe 87, 32-104 Koniusza jest Pan Jarosław Okrajek

3.    Z Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół  im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych, z siedzibą Piotrkowice Małe 87, 32-104 Koniusza, można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zs@piotrkowice.edu.pl  lub listownie na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”;

4.    Dane osobowe mogą być przetwarzane na różnych podstawach prawnych wskazujących cele przetwarzania, określonych w art. 6 RODO oraz określonych w przepisach prawa krajowego. W przypadku gdy:

1)   Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz pkt e RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającym z Prawa oświatowego

a)    Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

b)   Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy i kategorii archiwalnej, nadanej sprawie zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej.

c)    Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

d)   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.

e)    Podanie administratorowi danych osobowych, umożliwiających Pani/Pana identyfikację określonych w przepisach prawa, umożliwi uczestnictwo w procesie. Jeśli administrator tych danych nie będzie posiadał, Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona.

 

 

Z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE można zapoznać się w tym miejscu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1527231435659&uri=CELEX:32016R0679

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół im. Emila

Godlewskiego w Piotrkowicach Małych

mgr Jarosław Okrajek

 

 

 

277761