Przejdź do treści
modernizacja szkoły
modernizacja szkoły 2
drogi 3
drogi
drogi 2
szkoła 4
Przejdź do stopki

Regulamin

Treść

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

przy Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Wolontariacie - należy przez to rozumieć  bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,  wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

2) Wolontariuszu – należy przez to rozumieć ucznia, nauczyciela, pracownika niepedagogicznego Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, który na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych dobrowolnie i bezinteresownie pomaga innym w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3) Szkolne Koło Wolontariatu  - jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym; jest skierowane do całej społeczności szkoły, która chce pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

 

I. Postanowienia ogólne

1. Szkolne Koło Wolontariatu  działające przy Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych zwane dalej Szkolnym Kołem Wolontariatu działa na podstawie niniejszego Regulaminu.

1. Koło jest organizacją działającą na terenie w/w szkoły pod nadzorem Dyrektora  Szkoły włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez szkołę i organizacje pozarządowe.

2. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora  szkoły koordynator, który czuwa nad tym, by działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem.

4. Członkami Koła może być każda osoba związana ze szkołą, która respektuje zasady Koła.

5. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

6. Szkolne Koło Wolontariatu współpracuje ściśle z Samorządem Uczniowskim.

7. Szkolne Koło Wolontariatu może współpracować z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi wolontaryjnie w środowisku lokalnym.

 

II. Cele  działania

1. Zapoznanie z ideą wolontariatu i promowanie idei w szkole

2. Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy w wolontariacie poprzez angażowanie  do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.

3. Rozwijanie  postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, m.in. niepełnosprawnych, chorych, samotnych, ubogich, najmłodszych itp.

4. Aktywizowanie do  działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym  i akcyjnym.

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.

6. Kształtowanie postaw prospołecznych, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie.

7. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

8. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

9. Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.

10. Promowanie życia bez uzależnień

11. Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi wolontaryjnie w środowisku lokalnym.

 

III. Formy działania

Koło realizuje swoją działalność poprzez:

 • spotkania, szkolenia, wystawy, gazetki , kronikę, stronę internetową, itp.,
 • imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.,
 • imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie, aukcje, itp.,
 • udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje  za zgodą Dyrektora szkoły pod nadzorem koordynatora Koła,
 • włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych itp.,
 • pomoc w organizacji imprez szkolnych,
 • pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego.

IV. Prawa wolontariusza

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

2. Wolontariusze mogą podejmować działania wolontaryjne w wymiarze nieutrudniającym  naukę w szkole i pomoc w domu.

3. Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony koordynatora lub innych członków Koła.

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonanej pracy.

5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z realizowanym  zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

7. Wolontariusz przed podjęciem działań wolontaryjnych zostaje poinformowany o zasadach  bezpieczeństwa  i higieny  oraz zostają one zapewnione podczas ich wykonywania.

 

V. Obowiązki wolontariusza

1. Nieletni uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza. Uczniowie pełnoletni składają podpisaną Deklarację przynależności do Szkolnego Koła Wolontariatu.

2. Wolontariusz:

 • realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Koła Wolontariatu,
 • przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Koła,
 • systematycznie uczestniczy w pracach Koła, a także w spotkaniach i warsztatach,
 • jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy,
 • szanuje siebie i służy pomocą innym wolontariuszom,
 • z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię,
 • szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga,
 • dochowuje tajemnicy dotyczącej podopiecznego,
 • działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom,
 • wolontariusze który podczas zajęć lekcyjnych wykonuje działania na rzecz wolontariatu ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy spowodowane tą nieobecnością.

3. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie. W przypadku uczniów niepełnoletnich, od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz w ciągu dwóch tygodni powinien przedstawić koordynatorowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z podpisem rodzica. Uczeń pełnoletni dostarcza – w tym samym terminie - podpisaną rezygnację.

 

VI. Nagradzanie wolontariuszy

1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

2. Członkowie Koła mogą zostać nagrodzeni poprzez:

 • wyrażenie uznania słownego,
 • pochwała koordynatora z wpisem do dziennika o pracy wolontaryjnej oraz dziennika szkolnego
 • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej, itp.,
 • pochwałę na forum szkoły,
 • wręczanie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom lub ich rodzicom,
 • wręczenie nagrody rzeczowej (np. książka) na zakończenie cyklu kształcenia
 • wręczenie dyplomu uznania dla „Superwolontariusza”, ucznia, który wykazał największe zaangażowanie w pracy wolontaryjnej.

3. Wolontariusz, który w trzyletnim cyklu nauki w szkole przepracował 90 godzin, czteroletnim cyklu nauki w szkole przepracował 120 godzin oraz pięcioletnim cyklu nauki w szkole przepracował 150 godzin otrzymuje pisemne Zaświadczenie o działalności w Szkolnym Kole Wolontariatu oraz wpis na świadectwie ukończenia szkoły. Zaświadczenie zawiera informacje o tym, co wolontariusz robił w ramach swoich obowiązków oraz ile godzin przepracował. Ponadto, na prośbę wolontariusza może zostać wystawiona pisemna opinia o wykonywanej przez wolontariusza pracy. Opinia różni się od zaświadczenia tym, że oprócz opisu świadczenia, jakie wykonywał wolontariusz, zawiera ocenę jego pracy oraz jego postawy i predyspozycji zawodowych. O wpisie o działalności w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu na świadectwie decyduje Komisja złożona z Dyrektora Szkoły, koordynatora Koła oraz wychowawcy.

4. Wolontariusz, który w cyklu szkolnym wypracował odpowiednio dużą liczbę godzin na rzecz instytucji czy organizacji zaangażowanej wolontaryjnie w środowisku lokalnym może otrzymać odpowiednie Zaświadczenie również z tych instytucji. W tym wypadku o Zaświadczenia dla wolontariusza występuje koordynator Koła.

 

VII. Organizacja

1. Koło bezpośrednio podlega Dyrektorowi  Szkoły,  jako organowi powołującemu i nadzorczo-kontrolnemu.

2. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do zawierania porozumień z wolontariuszami koordynatorowi Szkolnego Wolontariatu.

3. Pracą Koła kieruje Koordynator, do zadań którego należy:

a) planowanie kierunków działań,

b) koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy,

c) wspieranie wolontariuszy w działaniach,

d) nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,

e) inspirowanie członków do podejmowania działań,

f) reprezentowanie Koła na zewnątrz,

g) stały kontakt z Dyrekcją szkoły.

4. Wolontariusz będzie wykonywał świadczenia podczas zajęć dydaktycznych i poza nimi.

5. Koło  posiada swój symbol, w postaci logo, które widnieje na identyfikatorach.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez Koordynatora i Dyrektora Szkoły.

2. Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

Podstawa prawna funkcjonowania wolontariatu:

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) - art. 2 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21.
 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 1943 ze zm.).
310882