Przejdź do treści
rekrutacja
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://www.zspiotrkowice.iaw.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych NVDA, Window-Eyes, JAWS.
 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
   

Wyłączenia:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych  podmiotów  publicznych  z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumenty opublikowane na stronie  są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji
 • nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików  PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (skan dokumentu)
 • wszelkie elementy  nietekstowe,  umieszczone na stronie internetowej, takie jak zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, logotypy itp. mogą nie posiadać szczegółowego opisu,
 • niektóre filmy mogą nie posiadać audio deskrypcji,
 • linki – także te prowadzące  do serwisów  zewnętrznych – otwierają się w tym samym lub nowym oknie przeglądarki.

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-09

Data aktualizacji deklaracji: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Jarosław Okrajek

E-mail osoby kontaktowej: zs@piotrkowice.edu.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 12 386 94 11

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 22 55 17 700

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego posiada dwa wejścia. 

 • Wejście od strony głównej wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • Przed głównym wejściem do szkoły wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Budynek warsztatów  posiada dwa wejścia,   które nie posiadają dostosowania dla osób niepełnosprawnych (wejścia nie mają schodów, wjazd bezpośrednio z zewnątrz).
W obydwu budynkach nie ma informacji głosowych, oznaczeń w  alfabecie Brajla, pętli indukcyjnych oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym  dla osób niewidomych lub słabowidzących.
Budynek internatu posiada jedno wejście, nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Do budynków można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym
 

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

332644