Przejdź do treści
rekrutacja
Przejdź do stopki

WŁOCHY 2022

Treść

 

Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych zrealizował projekt pn. „Międzynarodowe doświadczenia zawodowe kluczem do kariery” (nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000017041) w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

30 uczniów kształcących się w kierunkach technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych wyjechało na zagraniczny staż do włoskich przedsiębiorstw w okresie 26.09.2022 – 21.10.2022.

Celem projektu był wzrost kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i organizacyjnych uczniów. Szkoła oraz uczniowie zdawali sobie sprawę, że tylko odpowiednio wykszatłcony absolwent będzie mógł sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy. Dlatego też udział w zagranicznych praktykach otworzył przed uczniami szansę na zdobycie dodatkowego doświadczenia, poznanie pracy w zagranicznych firmach, a przez to wzrost swojej wiedzy w danej dziedzinie, podniesienie umiejętności praktycznych. Nie do przecenienia jest także możliwość podnoszenia umiejętności komunikowania się w języku obcym, co dzisiaj stało się niezbędnym minimum. Udział w mobilności to także szansa na wzrost zdobycie i rozwinięcie umiejętności społecznych i organizacyjnych. Wyjazd do innego kraju uczy otwartości na to co inne, nowe, pozwala na poprawę własnej wartości, samooceny, uczy właściwego zarządzania czasem, odpowiedzialności i pracy zespołowej. To wszystko czyni zaś ucznia bardziej konkurencyjnym na rynku pracy.

Uczniowie zakwalifikowani do projektu uczestniczyli we wsparciu językowo-kulturowo-pedagogicznym organizowanym w szkole. Poprzez zajęcia z języka angielskiego poznali bliżej słownictwo branżowe i elementy gramatyki umożlwiające komunikację w środowisku obcojęzycznym. Zajęcia z pedagogiem obejmowały trening aktywności, kompetencji społecznych, integracyjnych oraz planowanie kariery zawodowej. Podjęto tematykę komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, w rozłące z najbliższymi, radzenia sobie w środowisku międzynarodowym. Zajęcia kulturowe pozwoliły na poznanie historii, kultury i obyczajów włoskich, zagadnień związanych z religią, przynależnością rasową, zwyczajami panującymi we Włoszech oraz odmiennością kulturową Polski i Włoch.

Udział w projekcie był bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny we Włoszech zostały  pokryte z budżetu projektu.